600W-699W
DA650 Gold
80 PLUS金牌認證650W ATX全模組電源
ST65F-ES230
80 PLUS 230V EU 650W ATX電源
ST65F-ES230
80 PLUS 230V EU 650W ATX電源採用全黑色扁平線設計
VIVA 650 Bronze
80 PLUS銅牌認證650W ATX電源
VIVA 650 Gold
80 PLUS金牌認證650W ATX電源
ST60F-ES230
80 PLUS 230V EU 600W ATX電源
ST600P
80 PLUS 230V EU 600W ATX電源
ST60F-ES230
80 PLUS 230V EU 600W ATX電源採用全黑色扁平線設計
FX600 Platinum
Cybenetics白金牌認證600W Flex ATX電源
GM600 2U Gold
Cybenetics金牌認證600W 2U備援電源
ET600-MG
80 PLUS金牌認證600W ATX全模組電源
GM600 Silver
Cybenetics銀牌認證600W Mini備援電源